NAPISZ DO NAS:

INFO@GADZETY.COM

PN-PT 9:00 - 17:00

Polityka prywatności

1. Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności Sklepu Internetowego Gadzety.com. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych, prawa osób, których dane dotyczą, jak również informacje o zasadach stosowania w Sklepie Internetowym Gadzety.com plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Gadzety.com jest firma Gadzety.pl Szymon Więckowski Spółka Komandytowa ul. Postępu 11A, 02-676 Warszawa, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. NIP 5213906299; KRS 0000858604; REGON 386967533, zwana dalej Administratorem.

3. Szanując prawa Klienta Sklepu Internetowego Gadzety.com oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych firma Gadzety.pl Szymon Więckowski zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy Sklepu Internetowego Gadzety.com zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

4. Dane osobowe w Sklepie Internetowym Gadzety.com przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO.

5. Każdy Klient Sklepu Internetowego Gadzety.com ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z usług Sklepu Internetowego Gadzety.com i udostępniać informacje o sobie. Korzystanie ze Sklepu Internetowego Gadzety.com, dokonywanie w nim zakupów, jak również podanie danych osobowych przez Klienta Sklepu Internetowego Gadzety.com jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

a) zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego Gadzety.com, w Regulaminie Sklepu Internetowego Gadzety.com oraz w zapisach niniejszej Polityki Prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego Gadzety.com;

b) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie określonych obowiązków.

6. W Sklepie Internetowym Gadzety.com Klient proszony jest o podanie następujących danych osobowych:

a) imię i nazwisko/nazwa firmy;

b) adres korespondencyjnego/siedziby firmy;

c) numer NIP;

d) numer telefonu;

e) adres poczty elektronicznej;

f) adres/numer IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez Administratora Sklepu Internetowego Gadzety.com w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

7. Cookies – Sklep Internetowy Gadzety.com wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do indywidualnych potrzeb Klientów.

8. Dane osobowe przetwarzane są w celu założenia i utrzymywania Konta Klienta oraz w związku z realizacją Umowy Sprzedaży poprzez Sklep Internetowy Gadzety.com. Dane osobowe będą przechowywane do 2 lat od dnia usunięcia Konta Klienta lub do dnia wygaśnięcia wszelkich roszczeń pomiędzy Administratorem a Klientem, w zależności, które z terminów nastąpi później. Podstawą  przetwarzania  danych  osobowych jest wykonywanie Umowy na rzecz Klienta.

9. Administrator  przetwarza  dane  osobowe  Klientów  w  celu  świadczenia  usługi poprzez Sklep Internetowy Gadzety.com oraz umożliwienia Klientowi zakupu i realizacji usług Sklep Internetowy Gadzety.com.

10. Administrator dokłada szczególnej staranności, mającej w celu ochronę danych osobowych i interesów Klientów. W szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem;

b) zbierane dla określonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami i prawem;

c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;

e) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych.

f) nieudostępniane osobom trzecim.

11. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Klienta.

12. Powierzone dane są składowane na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.

13. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

14. Administrator zobowiązuje się do szyfrowania transmisji danych w celu zabezpieczenia danych Klienta przechowywanych w systemie. Każde połączenie Klienta ze Sklepem Internetowym Gadzety.com jest szyfrowane i poufne.

15. Podanie danych określonych w Polityce Prywatności pkt. 7 jest konieczne w następujących przypadkach:

a) dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Gadzety.com za pomocą udostępnionego na stronie internetowej Sklepu Formularza zamówienia – po realizacji takiego Zamówienia z naszej bazy usuwamy wszelkie dane mogące zidentyfikować Twoją osobę (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej). Pozostaje jedynie dokument sprzedaży przechowywany w celach podatkowych;

b) zamawiając katalog Gadżetów – jeżeli chcesz skorzystać z oferty Sklepu Internetowego Gadzety.com i zapoznać się z Gadżetami.

16. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania, który ma na celu przygotowanie najlepszej, spersonalizowanej  oferty i dedykowanych reklam.

17. W przypadku jeśli Klient zapisze się do Newslettera Sklepu Internetowego Gadzety.com, dane osobowe będą przetwarzane również w  celach marketingowych, na podstawie art.  6 ust. 1 lit. f)  rozporządzenia o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO). Podanie danych osobowych w  tym celu jest  dobrowolne, jednakże nie podanie ich uniemożliwia otrzymywanie wiadomości od nas. Dane osobowe będą przechowywane do dnia wypisania się Klienta z Newslettera.

18. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie zaufanym podwykonawcom Administratora, tj.  dostawcom usług informatycznych, firmom doręczającym przesyłki, firmie księgowej oraz firmie opracowującej Newsletter.

19. Ze względu na dobro Klientów Sklep Internetowy Gadzety.com używa plików cookies mając na celu dostosowanie Sklepu do potrzeb Klientów oraz w celach statystycznych. W używanej przez Klienta przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych w Sklepie plików.

20. Zgodnie z praktyką większości serwisów www Sklep Internetowy Gadzety.com przechowuje zapytania „http” kierowane do serwera Sklepu (logi serwera). W związku z powyższym przechowuje:

a) adresy IP, z których Klienci przeglądają treści informacyjne Sklepu Internetowego Gadzetyreklamowe.pl;

b) czas nadejścia zapytania;

c) czas wysłania odpowiedzi;

d) nazwę stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http;

e) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;

f) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta (referer link);

g) informacje o przeglądarce Klienta.

Dane gromadzone w dziennikach logów, są wykorzystywane przez czas nieokreślony tylko i wyłącznie jako materiał pomocniczy do celów administrowania Sklepem Internetowym Gadzety.com. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Sklepem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Sklep.

21. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, 1662) Klient ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu może skorzystać z właściwych zakładek w Sklepie internetowym Gadzety.com, na Koncie Klienta lub może wysłać wiadomość drogą elektronicznej na adres e-mail: info@gadzety.pl

22. Klient może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje jego dane osobowe.

23. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

24. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy polskiego prawa.

25. Wszystkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej Polityce Prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Klient, Sklep Internetowy) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego Gadzety.com dostępnym na stronach Sklepu Internetowego Gadzety.com pod adresem www.gadzety.com/polityka-prywatnosci

26. Sklep Internetowy Gadzety.com może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje by po przejściu na inne strony, zapoznać się z zasadami Polityki Prywatności danej strony. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.

27. Ta witryna jest chroniona przez reCAPTCHA zgodnie z treścią Polityki prywatności i Warunkami usługi Google.

28. Polityka Prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu Sklepu Internetowego Gadzety.com

Ikona telefonu

Infolinia

Nasza infolinia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00-17:00.

Ikona rozmowy przez chat

Czat

Wejdź na czat i zostaw nam wiadomość, odpowiemy na nią możliwie najszybciej.

Ikona wiadomości mailowej

Email

Wyślij nam wiadomość info@gadzety.pl

Ikona lokalizacji firmy

Gadżety.com

ul. Postępu 11A, 02-676 Warszawa +48 7 333 888 30/40

Wzbudziliśmy Twoje zainteresowanie? Zapraszamy do kontaktu