Regulamin sklepu

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa: zasady przesyłanych wycen, warunki zamawiania próbek, warunki składania zamówień, zasady składania reklamacji, zwrot gadżetu reklamowego oraz rezygnacji z zamówienia pomiędzy firmą Gadzety.pl Szymon Więckowski Spółka Komandytowa ul. Postępu 11A, 02-676 Warszawa; NIP 5213906299; KRS 0000858604; REGON 386967533, zwaną dalej Gadzety.pl, a firmą składającą zamówienie, zwaną dalej Klientem.

1.2. Właścicielem Sklepu internetowego www.gadzety.com jest firma Gadzety.pl Szymon Więckowski Spółka Komandytowa ul. Postępu 11A, 02-676 Warszawa, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. NIP 5213906299; KRS 0000858604; REGON 386967533. Konto bankowe: 64 1020 1055 0000 9002 0479 2554

1.3. Definicje:

a) Sklep internetowy – sklep internetowy Gadzety.com dostępny pod adresem www.gadzety.com,

b) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w Art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

c) Gadzety.com – sprzedawca – Gadzety.pl ul. Postępu 11A, 02-676 Warszawa, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. NIP 5213906299; KRS 0000858604; REGON 386967533,

d) Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystające z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Gadzety.pl, Klientem może być wyłącznie przedsiębiorca. Sklep nie jest przeznaczony dla konsumentów w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego,

e) Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym na stronie www.gadzety.com, umożliwiający utworzenie Konta,

f) Gadżet – produkt dostępny w Sklepie internetowym będący rzeczą ruchomą/usługą, przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Gadzety.pl,

g) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą Formularza Zamówienia lub drogą elektroniczną, w szczególności poprzez dodanie Gadżetów do Koszyka, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Gadżetu lub Gadżetów z www.gadzety.com określające warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności,

h) Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym interaktywny formularz, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia poprzez dodanie Gadżetów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności lub Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,

i) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Gadzety.pl, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o złożonych Zamówieniach w Sklepie internetowym,

j) Koszyk – element oprogramowania Sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Gadżety do zakupu, a także możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Gadżetów.

k) Próbka – pojedynczy zakup Gadżetu z oferty Sklepu Internetowego www.gadzety.com i przygotowanie oznakowania, zamówiony w celu weryfikacji Zamówienia ewentualnego Gadżetu.

l) Znakowanie – naniesienie zaakceptowaną przez Klienta dostępną techniką taką, jak: grawerowanie, sitodruk, tampodruk, haft itp. znakowania logotypu dostarczonego w pliku graficznym przez Klienta, opisaną w zakładce www.gadzety.com/metodyznakowania wybranego i zamówionego Gadżetu.

m) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Gadżetu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,

n) Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta w rozumieniu przepisów art. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

o) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Gadzety.pl, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Klientowi automatyczne otrzymywanie na podany adres e- mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym www.Gadzety.com

1.4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Gadzety.pl polegające na:

a) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,

b) kontakt z Gadzety.pl za pośrednictwem formularza kontaktowego lub drogą elektroniczną,

c) przesyłanie informacji handlowych na wskazany numer telefonu lub adres mailowy,

d) prowadzeniu Newslettera.

1.5. Wszystkie aktualne informacje o Gadżetach i usługach podane na stronie www.gadzety.com, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

1.6. Przed złożeniem każdego Zamówienia Klient proszony jest o zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptację.

1.7. Gadzety.pl w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

1.8. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego www.gadzety.com nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Gadżety znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego możliwe jest po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

1.9. Wymagania techniczne: do korzystania, w tym do przeglądania pełnego asortymentu Sklepu internetowego www.gadzety.com oraz do składania Zamówień na Gadżety niezbędne jest połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa typu Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Opera w wersji 11.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 20.0 lub nowszej, Safari w wersji 5.0 i nowszej, umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron www. Niezbędne jest również aktywne konto poczty elektronicznej (e- mail), włączona obsługa plików cookies oraz zainstalowany program FlashPlayer.

1.10. Kontakt ze Sklepem internetowym www.gadzety.com:

a) adres mailowy: info@gadzety.pl

b) numer telefonu: +48 604445191

c) adres korespondencyjny: Gadzety.pl Szymon Więckowski Spółka Komandytowa ul. Postępu 11A, 02-676 Warszawa Klient może kontaktować się z Gadzety.pl za pomocą wymienionych w Par. 1 Pkt. 1 Ppkt 1.10 metod komunikacyjnych w godzinach 9:00-20:00 w od poniedziałku do piątku z wyłączeniem obowiązujących Świąt. Gadzety.pl zobowiązują się do niezwłocznego kontaktu i odpowiedzi.

2. Zasady przesyłanych wycen

2.1. Wszystkie wyceny w imieniu Gadzety.pl są wysyłane wyłącznie ze skrzynek firmowych w domenach gadzety.pl i gadzety.com.

2.2. Wyceny przesłanego zapytania dokonywane są bezpłatnie.

2.3 Otrzymanie wyceny od Gadzety.pl nie jest równoznaczne z obowiązkiem skorzystania z usług firmy Gadzety.pl.

2.4 Przesłana wycena zachowuje ważność przez siedem dni kalendarzowych od momentu jej wysłania na adres mailowy Klienta, z którego otrzymano zapytanie lub adres, który został podany w Formularzu zamówienia.

2.5 Wycena nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 Par.1 Kodeksu Cywilnego. Podwykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen usługi po upływie siedmiu dni kalendarzowych od przesłania wyceny bez podania przyczyny.

2.6. Gadzety.pl zastrzegają sobie prawo do możliwości zmiany ceny realizacji danego Zamówienia względem ceny podanej w wycenie. O przyczynie i zmianie ceny Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przed przystąpieniem Gadzety.pl do realizacji Zamówienia. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo rezygnacji ze złożonego Zamówienia.

3. Zamawianie próbek

3.1. Każdy Klient otrzymuje możliwość zamówienia Próbki Gadżetów dostępnych w ofercie Sklepu Internetowego www.gadzety.com

3.2. Próbka zostanie wysłana lub przekazana Klientowi po wcześniejszym otrzymaniu zapłaty za jej wykonanie i koszt wysyłki.

3.3. Koszt wyprodukowania Próbki Gadżetu wraz z kosztem oznakowania pokrywa Klient.

3.4. Klientowi przysługuje prawo zwrotu zamawianej Próbki. Gadzety.pl dokonają zwrotu w wysokości 80% wartości zamawianych Próbek. Zwrot nastąpi w postaci przelewu bankowego na konto Klienta, po uprzednim wystawieniu faktury korygującej. 4. Warunki zakładania konta

4.1. Zakładając Konto w Sklepie internetowym www.gadzety.com, należy skorzystać i wypełnić Formularz rejestracji dostępny na stronie www.gadzety.com. Niezbędne jest podanie następujących danych:

a) imienia,

b) nazwiska,

c) nazwy prowadzonej działalności gospodarczej,

d) numeru NIP,

e) adresu prowadzenia działalności gospodarczej,

f) numeru telefonu

g) adresu mailowego.

4.2. Przekazane dane osobowe za pomocą Formularza rejestracji dostępnego na stronie www.gadzety.com zgodnie z polityką RODO są tylko i wyłącznie przetwarzanie przez Gadzety.pl Szymon Więckowski Spółka Komandytowa ul. Postępu 11A, 02-676 Warszawa.

4.3. Założenie Konta w Sklepie internetowym www.gadzety.com jest bezpłatne.

4.4. Logowanie się do Konta odbywa się poprzez podanie wcześniej ustalonego przez Klienta loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4.5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Gadzety.pl Szymon Więckowski Spółka Komandytowa, w szczególności poprzez wiadomość mailową lub pisemnie na adresy podane w Par. 1 Pkt 1.10 niniejszego Regulaminu.

5. Warunki składania zamówień/wykonania Umowy Sprzedaży

5.1. Klientem Gadzety.pl może być wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową oraz konsument lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wyposażonych w zdolność do czynności prawnych.

5.2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy www.gadzety.com zawierane są w języku polskim.

5.3. Zawarcie Umowy sprzedaży między Klientem a Gadzety.pl następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym www.gadzety.com lub drogą mailową zgodnie z Par. 5 niniejszego Regulaminu oraz z momentem potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Gadzety.pl.

5.4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Gadzety.pl Klientowi stosownej wiadomości mailowej na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Potwierdzenie zawiera co najmniej oświadczenia Gadzety.pl o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości mailowej zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Gadzety.pl.

5.5. Złożenie pełnego Zamówienia opisanego w paragrafie 5.3 niniejszego Regulaminu w świetle przepisów prawa polskiego rozumowane jest jako zawarcie Umowy.

5.6. Do realizacji zamówienia pracownik Gadzety.pl przystąpią wówczas, gdy:

a) Klient złoży zamówienie poprzez zalogowanie się do Konta (opcjonalnie), wypełni Formularz zamówienia, prześle wiadomość mailową lub osobiście przekaże pełne zamówienie ze wszystkimi wytycznymi, szczegółami Zamówienia (numer artykułu lub symbol producenta, kolor, rozmiar i ilość) oraz poprawnie przygotowanymi plikami graficznych do znakowania jeśli posiada lub skorzysta z dodatkowej, bezpłatnej opcji zamówienia projektu w Sklepie internetowym www.gadzety.com, a także danymi niezbędnymi do wystawienia faktury i zrealizowania wysyłki Zamówienia.

b) Klient dokona pełnej przedpłaty za Zamówienie, a wpłata zostanie zaksięgowana na koncie bankowym Gadzety.pl. Przystąpienie do realizacji Zamówienia bez spełnienia któregoś z powyższych punktów nie jest możliwe.

5.7. Gadzety.pl nie prowadzą sprzedaży telefonicznej ani sprzedaży stacjonarnej.

5.8. Gadzety.pl nie prowadzą sprzedaży detalicznej. Minimalne zamówienie dla danego Gadżetu podane jest stronie www.gadzety.com w zakładce z danym Gadżetem,

5.9. W przypadku wyboru przez Klienta:

a) Płatności przelewem,

b) Płatności elektronicznych,

c) Płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie trzech dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.

5.10. Termin realizacji Zamówienia ustalony we wcześniejszej wycenie będzie liczony od momentu spełnienia Par.5 Pkt. 5.3. Termin realizacji jest liczony w pełnych dniach roboczych a także od następnego dnia roboczego po dniu, w którym nastąpiła akceptacji projektu i zaksięgowanie wpłaty na koncie bankowym Gadzety.pl.

5.11. W przypadku wcześniejszej realizacji Zamówienia Klient zostanie poinformowany o tym fakcie drogą mailową lub telefonicznie.

5.12. Gadzety.pl nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w przypadku opóźnienia realizacji Zamówienia, jeśli opóźnienie nie będzie dłuższe niż siedem dni roboczych.

5.13. Dostawa Gadżetu odbywa się na terenie Polski i za granicą.

5.14. Początek biegu terminu dostawy Gadżetu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia zaksięgowania wpłaty na konto bankowe Gadzety.pl wskazane w Par. 1 pkt. 1.2. niniejszego Regulaminu,

b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.15. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy „Odbiór osobisty” Gadżetu, Gadżet będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Gadżetu lub określony w Umowie sprzedaży. Do odbioru osobistego zamówionego Gadżet Klient zobowiązuje się w przeciągu pięciu dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia możliwości odebrania złożonego Zamówienia poprzez potwierdzenie wysyłane w formie wiadomości mailowej przez Gadzety.pl na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Zamówienia nieodebrane w ciągu wyznaczonego czasu będą odsyłane na koszt Klienta, na adres podany na fakturze VAT lub określony w Umowie. W przypadku zamówienia Gadżetów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia Gadżetów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Gadżetów częściami lub też dostarczenia wszystkich Gadżetów po skompletowaniu całego Zamówienia.

5.16. Dostawa Zamówienia do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Gadżetu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, a także w treści Umowa Sprzedaży pomiędzy Klientem a Gadzety.pl.

5.17. Czas realizacji Zamówienia Gadżetu może znacząco wydłużyć się w sytuacjach nadzwyczajnych, niezależnych od Gadzety.pl, takich jak: stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, stan wojenny, kataklizmy, wojny, epidemie, pandemie i inne ograniczające swobodny przepływ Gadżetów o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany w formie wiadomości mailowej wysłanej przez Gadzety.pl.

5.18. Gadzety.pl zastrzegają sobie prawo nieprzyjęcia Zamówienia do realizacji oraz odmowy jego realizacji w ramach Umowy, w przypadku gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą, wybrana zostanie niewłaściwa liczba Gadżetów do zakupu (mniejsza od określonej w Sklepie internetowym liczby minimalnej), w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem w terminie siedmiu dni od daty złożenia Zamówienia, błędnie wybranej przez Klienta techniki znakowania, niespełnienia warunków płatności lub zadłużenia Klienta.

5.19. Gadzety.pl mają prawo do wypowiedzenia umowy zawartej z Klientem w ciągu czternastu dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny.

5.20. Klientowi przysługuje prawo rezygnacji ze złożonego Zamówienia z zastrzeżeniem, że ponosi on 100% koszt realizacji Zamówienia określonego w Umowie, chyba, że zapisy Umowa stanowią inaczej.

5.21. Gadzety.pl przysługuje prawo do obciążenia Klienta 100% kosztem złożonego Zamówienia w przypadku rezygnacji przez Klienta z realizacji Zamówienia. Szczegółowe ustalenia reguluje zawarta Umowa pomiędzy Klientem a Gadzety.pl.

6. Warunki składania zamówień z oznakowaniem

6.1. Klient może zlecić Gadzety.pl znakowanie lub wykonanie nadruku na zakupionym Gadżecie w Sklepie internetowym na stronie www.gadzety.com.

6.2. Informacje dotyczące metod oraz możliwości znakowania Gadżetów wraz charakterystyką poszczególnych technik znajdują się na stronie internetowej www.gadzety.com w opisie poszczególnych Gadżetów oraz w zakładce “Metody znakowania” pod adresem www.gadzety.com/metodyznakowania.

6.3. Do zamówienia Gadżetu ze znakowaniem stosuje się odpowiednio wszystkie punkty wskazane w Par. 1 Pkt 1.10 niniejszego Regulaminu.

6.4. W celu zamówienia Gadżetu z oznakowaniem Klient zamawia poprzez Sklep internetowy www.gadzety.com z użyciem Formularza zamówienia lub za pośrednictwem wiadomości mailowej wybrane Gadżety podlegające znakowaniu.

6.5. Podczas zamawiania Gadżetu z znakowaniem lub z nadrukiem niezbędne jest podanie, o ile dane te nie zostały podane w Formularzu zamówienia lub drogą mailową, symbolu Gadżetu, zamawianej ilości, informacji o wytycznych znakowania oraz plików dotyczących znakowania (w formacie .cdr, .eps, .pdf, .ai), danych osobowych, telefonu kontaktowego, adresu mailowego oraz adresu do wysyłki.

6.6. Jeśli Klient nie posiada własnego logotypu lub też nie posiada odpowiedniego pliku ze wzorem w formatach wskazanych w Par. 6 Pkt. 6.5 Gadzety.pl za dodatkową opłatą przedstawią Klientowi i zamówią plik u Podwykonawcy. Koszt zostanie doliczony do końcowej faktury VAT wystawionej Klientowi.

6.7. Po otrzymaniu pełnego i prawidłowego zestawu informacji, o których mowa powyżej, Gadzety.pl potwierdzi Zamówienie (przesyłając wiadomość mailową zawierającą dane dotyczące realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych Gadżetu, termin realizacji Zamówienia, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę).

6.8. Ze względów technologicznych Gadzety.pl zastrzegają sobie prawo zmiany techniki znakowania Gadżetu po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z Klientem.

6.9. Gadzety.pl wykonają projekt znakowania w terminie trzech dni roboczych od daty otrzymania od Klienta pełnego zestawu informacji, o których mowa w punkcie 6.5, a następnie przesyła drogą mailową projekt Klientowi do akceptacji. Klientowi przysługuje prawo do dokonywania zmian w projekcie do momentu przesłania akceptacji do Gadzety.pl. Klient zobowiązany jest do dokonania akceptacji projektu w terminie trzech dni roboczych od daty jego przekazania przez Gadzety.pl. W przypadku opóźnienia w terminie akceptacji projektu, wydłużeniu następuje ustalony termin realizacji Zamówienia. Po dokonaniu akceptacji Klient nie jest uprawniony do dokonywania zmian w projekcie Gadżetu.

6.10. Gadzety.pl nie ponoszą odpowiedzialności za błędy rzeczowe, stylistyczne, ortograficzne, językowe w przesłanych przez Klienta treściach.

6.11. Klient zapewnia w dobrej wierze i według posiadanej wiedzy, że materiały przekazane przez niego do celów związanych ze znakowaniem Gadżetów nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich, a Klient posiada wymagane prawem właściwe i odpowiednie prawo autorskie majątkowe lub licencje do przekazanych materiałów. Ewentualne roszczenia osób trzech w zakresie powierzonych materiałów w całości obciążają Klienta i zwalniają Gadzety.pl Szymon Więckowski Spółka Komandytowa od odpowiedzialności. Klient niezwłocznie pokryje wszelkie koszty poniesione przez Gadzety.pl w związku z roszczeniami podmiotów trzecich, których prawa zostały naruszone.

6.12. Po akceptacji przedstawionego Klientowi projektu przez Gadzety.pl wysłanym w formie mailowej lub przedstawionej osobiście, Klient nie ma możliwości zmian w zamówieniu.

7. Oferowane metody dostawy oraz płatności

7.1. Ceny podane w Sklepie internetowym www.gadzety.com podane są w polskich złotych i są cenami netto. Ceny nie zawierają podatku VAT, kosztów dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia w Sklepie internetowym , a także kosztów znakowania Gadżetów, które są ustalane indywidualnie, w chwili podpisania przez strony Umową Sprzedaży.

7.2. O całkowitej kwocie Zamówienia Klient informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.

7.3. W Sklepie internetowym www.gadzety.com udostępniono Klientowi następujące metody płatności do wyboru: a) Płatność przelewem, b) Płatność elektroniczna, c) Płatność kartą płatniczą,

7.4. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie trzech dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.

7.5. W przypadku wyboru metody płatności „przelewem na konto bankowe” Klient dokona płatności na konto Gadzety.pl wskazane w Par. 1 Pkt. 1.2

7.6. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Gadżetu:

a) Przesyłka kurierska, której koszt zostanie doliczony do końcowej faktury VAT wystawionej Klientowi przez Gadzety.pl.

b) Przesyłka pocztowa, której koszt zostanie doliczony do końcowej faktury VAT wystawionej Klientowi przez Gadzety.pl.

7.7. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu internetowego www.gadzety.com

7.8. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

8. Zasady składania reklamacji

8.1 Gadzety.pl w ofercie Sklepu internetowego www.gadzety.com ma wyłącznie nowe Gadżety.

8.2 Gadzety.pl zobowiązują się dostarczyć Klientowi Gadżety wolne od wad.

8.3 Klient jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia całości złożonego Zamówienia Gadżetów z oznakowaniem lub bez bezzwłocznie po odbiorze.

8.4 W przypadku wystąpienia wady zakupionego w Sklepie internetowym Gadzety.com Gadżetu, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

8.5. Każdemu Klientowi przysługuje prawo składania reklamacji w przypadku niepoprawnie wykonanego zamówienia lub widocznych uszkodzeń do siedmiu dni roboczych od odebrania Zamówienia. W celu złożenia reklamacji należy skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego pod adresem: www.gadzety.com/reklamacje lub wysyłając wiadomość mailową za potwierdzeniem odbioru przez Gadzety.pl na adres wskazany w Par. 1 Pkt. 1.10.

8.6. Przesłana reklamacja winna zawierać między innymi: zwięzły i szczegółowy opis wady, zdjęcie przedstawiające wadę, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą Gadżetu.

8.7. Gadżety w ofercie Gadzety.pl nie posiadają kart gwarancyjnych producenta oraz instrukcji obsługi, a dochodzenie praw z tytułu reklamacji odbywają się tylko i wyłącznie na podstawie dowodu zakupu (faktura VAT).

8.8. Odpowiedź na reklamację Klienta zostanie wysłana niezwłocznie, nie później niż czternastego dnia roboczego, licząc od dnia otrzymania reklamacji. W przeciwnym razie uważa się, że żądanie Klienta zostało uznane za uzasadnione. W szczególnym, niezależnym od Gadzety.pl przypadku, Gadzety.pl zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi w późniejszym terminie niż czternaście dni o czym niezwłocznie poinformują Klienta drogą mailową.

8.9. O pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji będzie decydował Kierownik Działu Obsługi Klienta Gadzety.pl.

8.10. Klient ma prawo reklamować wyłącznie niepoprawnie wykonany nadruk lub uszkodzenia Gadżetu. Część Gadżetów, która nie posiada wad nie może zostać zwrócona.

8.11. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Kierownika Działu Obsługi Klienta Gadzety.pl w pierwszej kolejności będzie wykonana ponownie część Zamówienia, którego tyczy się reklamacja. Tylko w przypadku, gdy ponowne wykonanie części reklamowanego Zamówienia nie będzie możliwe, Klient otrzyma zwrot 100% wartości reklamowanego Zamówienia w postaci przelewu na konto bankowe wskazane przez Klienta.

8.12. Klientowi nie przysługuje prawo reklamowania błędnie wykonanego nadruku na Gadżecie w przypadku gdy znakowanie będzie wykonywane na Gadżecie dostarczonym przez Klienta. Wynika to z podwyższonego ryzyka związanego z nieznajomością materiału, na którym będzie wykonywane znakowanie, a to wiąże się z możliwością powstania różnego rodzaju wad i uszkodzeń.

8.13. Gadzety.pl nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne takie jak: przetarcia, rozdarcia, wgniecenia itp. powstałe po dniu wydania Zamówienia.

8.14. Reklamowany Gadżet powinien być przekazany przez Klienta na adres Gadzety.pl wskazany w Par. 1 Pkt. 1.10. Jeżeli reklamowane Zamówienie został uprzednio rozdzielone na innych odbiorców, koszt zebrania reklamowanych Gadżetów spoczywa na Kliencie. Gadzety.pl zastrzegają sobie prawo do nie przyjmowania przesyłek wysłanych za pobraniem na koszt Odbiorcy. Koszty poniesione przez Klienta, związane z doręczeniem reklamowanego Gadżetu, mogą zostać zwrócone w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

9. Zwrot towaru oraz rezygnacja z zamówienia

9.1. ​​Zwroty przysługują jedynie konsumentom oraz osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związan​ą​ z ich działalnością gospodarcza, gdy z treści tej umowy wynika, ​ż​e nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej ​przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralne Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeśli zakup mieści się w tym zawodowym charakterze, to sprzedawca może nie zaakceptować zwrotu.

9.2. W przypadku, gdy Klient składa zamówienie wyłącznie na Gadżet bez znakowania istnieje możliwość rezygnacji z zamówienia w ciągu siedmiu dni roboczych od jego otrzymania, wówczas Klient otrzyma zwrot w wysokości 80% wartości zamawianego towaru. Koszt w wysokości 20% pobierany przez Gadzety.pl związany jest z ponownym wprowadzeniem towaru do sprzedaży. Jeśli Klient ma odroczony termin płatności, a nie odbierze Zamówienia bez znakowania, zostanie także obciążony kosztem 20% wartości zamówionego Gadżetu.

9.3. W przypadku gdy zamówienie wiąże się również ze znakowaniem, wówczas Klientowi nie przysługuje żadne prawo do rezygnacji ze złożonego Zamówienia. Za moment złożenia Zamówienia, czyli zawarcia Umowy sprzedaży przyjmuje się wypełnienie Formularza Zamówienia dostępnego na stronie www.gadzety.com, przesłanie wiadomości mailowej, przekazanie osobiste pełnego zamówienia a także potwierdzenie otrzymane od Gadzety.pl zgodnego z zapisami Par. 5 Pkt. 5.3. i 5.4.

10. Ochrona danych osobowych

10.1. Klient, poprzez wypełnienie Formularza zamówienia w Sklepie internetowym www.gadzety.com wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gadzety.pl, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).

10.2. Administratorem danych osobowych Klienta zgromadzonych za pośrednictwem Sklepu internetowego www.gadzety.com są Gadzety.pl

10.3. Dane osobowe są przetwarzane przez Gadzety.pl wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w Par. 1 pkt 1.4 niniejszego Regulaminu oraz w celach marketingowych jeśli tylko Klient nie zastrzeże takiej możliwości zawierając Umowę Sprzedaży.

10.4. Odbiorcami danych osobowych Klienta Sklepu internetowego mogą być: a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Gadzety.pl udostępnią zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Gadzety.pl. b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Gadzety.pl udostępnią zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

10.5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Par. 4 Pkt. 4.1 Regulaminu danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży wyklucza możliwość zawarcia tejże Umowy.

10.6. Klient ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Gadzety.pl.

10.7. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w zakładce Polityka prywatności Sklepu internetowego www.gadzety.com/politykaprywatnosci.

11. Ochrona praw autorskich

11.1. Wszystkie zdjęcia Gadżetów oraz pozostałe materiały jak teksty, grafiki, logotypy zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.gadzety.com są wyłączną własnością Gadzety.pl lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

11.2. Kopiowanie zdjęć, materiałów graficznych oraz tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.gadzety.com w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Gadzety.pl lub osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie jest zabronione.

11.3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego www.gadzety.com oraz wykorzystywania ich do dalszych celów marketingowych i handlowych.

11.4. Wykorzystanie wymienionych w punkcie 11.1. i 11.2. niniejszego Paragrafu materiałów bez pisemnej zgody Gadzety.pl lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Regulamin dostępny jest w Sklepie internetowym pod adresem: www.gadzety.com/regulaminsklepu

12.2. Na żądanie Klienta Regulamin może być wysłany w wiadomości mailowej lub wydrukowany i przekazywany osobiście Klientowi.

12.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn takich, jak: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw lub w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

12.4. O zmianach w powyższym Regulaminie Klienci będą informowani z siedmiodniowym wyprzedzeniem na stronie Sklepu internetowej pod adresem: www. gadzety.com/regulaminsklepu, gdzie będzie widoczna data ostatniej modyfikacji Regulaminu.

12.5. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Gadzety.pl, nie wcześniej jednak niż po siedmiu dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składnia.

12.6. Wszelkie spory będą rozstrzygane we właściwym sądzie w Warszawie.

12.7. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.

12.8. Regulamin Sklepu internetowej www.gadzety.com obowiązuje od dnia 01.12.2020.

Ikona telefonu

Infolinia

Nasza infolinia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00-17:00.

Ikona rozmowy przez chat

Czat

Wejdź na czat i zostaw nam wiadomość, odpowiemy na nią możliwie najszybciej.

Ikona wiadomości mailowej

Email

Wyślij nam wiadomość info@gadzety.pl

Ikona lokalizacji firmy

Gadżety.com

ul. Postępu 11A, 02-676 Warszawa +48 7 333 888 30/40

Wzbudziliśmy Twoje zainteresowanie? Zapraszamy do kontaktu